Zágoni Attila: A nyalka kéményseprő

A kéményseprő olyan volt, mintha skatulyából húzták volna ki. Sőt mintha újévi üdvözlőkártyából kanyarították volna az ajtónk elé. Mert ott állt, és valósággal benyomta a falba villanycsengőnk gombját.

Ajtót nyitottam, tetőtől talpig végigmértem, majd hátrahőköltem. Frissen vasalt, szénfekete öltönye alól habfehér garbópulóver villant elő. De olyan vakítóan fehér, hogy mikroszkóp legyen a talpán, amely a szennynek, a koromnak bár a nyomelemeit képes fölfedezni rajta.

Temetésről érkező filmszínész benyomását kelthette volna, ha nincs nála egy-két kéményseprő-kellék.

- Egy autogramot! - szólt rám a magas lóról, amelyet divatos, magas sarkú cipõőe helyébe képzelt, majd elém tartott egy elnyûtt kockás füzetet.

Nem kapcsoltam, miről van szó, azt hittem, művészetrajongó kislányának gyűjti a kézjegyeket.

- Ez mi? - kérdeztem a kockás irka irányába bökve.

- Ez füzet, és ön fizet - foglalta össze a Kéményseprő Kirendeltség ars poeticáját.

- De mennyit és miért?

Nem méltatott válaszra.

- A kémény körül van valami hézag? A kályha szelel? - kérdezte.

- A kéményajtónál van a hézag, s ettől bizonyára az előírtnál is jobban szelel a kályha - válaszoltam némi töprengés után.

- Remek - állapította meg fölényesen. - Ide kérem a krikszkrakszot!

Három milliméteres rubrikába gyömöszöltem be nevem kezdőbetűit, aztán még sokáig töprengtem azon, vajon tényleg a kislányának kell-e timsóval kezelt dedikációm vagy a Kéményseprő Kirendeltségnek?

Nyugtalan voltam. A kémények, kürtők és egyéb szelelőnyílások felkent fejedelme bogarat tett a fülembe. Úgy gondoltam, nem árt, ha ellenőrzöm elhamarkodott kijelentésem helytállóságát. Begyújtottam a kályhába... Erre még emlékszem. És halványan arra is, hogy félmázsás gólyafészek ütötte ki kezemből a kovakövet.

Eltörött tőle a kezem is, a mécses is. De nem attól sírtam. Hanem a füsttől. Az alattomosan terjengő gázoktól meg fulladási rohamot kaptam. Egervár ostromlóinak lehetett hasonlóban részük, amikor utat törtek maguknak a szurkos üstök irányában.

Mihelyt meggyógyult a kezem, úgy véltem, itt az ideje, hogy a sarkamra álljak. Először az üdvözlőkártyából kiollózott kéményseprőt állítottam meg a nyílt utcán. Ezúttal is elegáns volt, öltönye alatt habfehér ing, nyakán margarétás nyakkendő. Csupán a karikába hajlított, drótnyelű kefe és néhány szidollal fényezett kéménykulcs utalt arra, hogy munkából jön, nem pedig a munka temetéséről.

- Uram, baj van - tettem rá kezemet tisztességben megfeketedett vállára, de restelkedve nyomban el is kaptam, nehogy összepiszkítsam makulátlan munkaruháját.

- Valami hézag? - kérdezte egykedvűen, és fényes kulcsairól törölgetni kezdte a port, szarvasbőrrel.

- Igen, a kéményajtónál van a hézag, amint azt a múltkor is bátorkodtam jelezni.

- Rakassa újra a kéményt!

- A gólyafészket is a kémény tetejére? - érdeklődtem bátortalanul.

- Ha lezuhant, azt is.

- No de a fészek az ön hatáskörében pottyant le, és ott okozott galibát - boldogtalankodtam tovább.

Láttam, nem érti, mire célzok.

- Mindössze annyi történt - magyaráztam -, hogy tavasszal Afrikából megérkeztek a mi derék vándormadaraink, és egy gólyapár fészket rakott a mi kéményünkre. Ősszel aztán elköltöztek...

- És ezért tartóztat fel engem munka közben? - csattant fel az autogramgyűjtő gyászhuszár.

- Nem. Hanem azért, mert az egész ornitológiai remekmű bezuhant a kéményünkbe.

- Nahát! Kár érte - mondta részvéttel. - Hogy milyen peches egyik-másik gólyapár! Elindul a távoli Afrikából, átszállással meg egyéb utazási kellemetlenségekkel elvergődik ide, üggyel-bajjal lakást épít magának, az pedig egy szép napon összeomlik, mint a tótorgona.

- No és én? Az én kis családi fészkem? - próbáltam rivalizálni a gólyákkal. - Azzal mi lesz?

- Semmi. Az füstös lesz - állapította meg tiszteletet parancsoló szakértelemmel.

- Hát nem tisztítja ki a kéményt? - csodálkoztam rá.

- Ééén? - csodálkozott vissza.

- De hiszen ön a körzeti kéményseprő. És én ezt mindeddig írásban is elismertem. Emlékszik még az autogramomra?

- Hagyjuk a nagyzási hóbortot! - intett le. - Az is éppen olyan krikszkraksz volt, mint a többi. Nem különb.

- Akkor hát mi a teendő? - próbáltam kipuhatolni a gólyapár hajdani hajlékának sorsát.

- Egyszerű - válaszolta. - Kérvényt kell írni, és iktatni kell. Ne felejtse el, fontos, hogy iktassák - mondotta figyelmeztetőleg, majd faképnél hagyott.

- S miután iktatták, ne adjam be?

- Nem fontos - szólott vissza. - De akár be is adhatja - fűzte hozzá békülékenyen, majd belépett egy olyan ház udvarára, amelynek nem is volt kéménye.

*

Nem tudtam ellentállni, iktatás után beadtam a kérvényt. Az első változat körülbelül így hangzott: „Alulírott XY, kvz-i lakos tisztelettel kérem a Kéményseprő Kirendeltséget, szíveskedjék eltávolítani a házunk kéményében található, lezuhant gólyafészket...”

Nem érkezett elhárító válasz, csupán egy szűkszavú levelezőlapot kaptam. Az osztályvezető hívatott magához. Nagyon udvarias volt, csupán két órát várakoztatott az előszobában.

- Honnan tudja ön, hogy a 2617/1984-es sorszámmal iktatott gólyafészek lezuhant? - szögezte nekem a kérdést.

- Pardon! Nem a gólyafészket iktatták 2617/1984-es sorszámmal, hanem a kérvényemet - javítottam ki kicsinyesen.

- Az teljesen lényegtelen - állapította meg az ablak mögött ülők fölényével. - Ne térjen le a tárgyról! Itt most súlyos dolgokról van szó...

- Hát éppen az a baj, hogy az önöknél is iktatott súlyos dolog lezuhant - igyekeztem az ő stílusában fogalmazni.

- Miből sejti, hogy lezuhant? Mi bizonyítja azt, hogy lepottyant? - vesztette el a türelmét.

- Abból, hogy lent van - vágtam ki diadalmasan.

- Mennyire lent?

- Egészen.

- És miért van lent?

- Honnan tudjam? - vontam meg a vállam.

- Na látja? - emelte fel az ujját győzedelmesen. - Pedig éppen azt kellene tudnia. Mert, ugye, fennforoghat a szándékosság esete is.

- A gólyák részéről? - próbáltam kedélyeskedni.

- Ellenkezőleg. Azok részéről, akiket nem a gólya hozott. Akik nem ma szálltak le a fal-védőről.

- Csak nem képzeli, hogy felmászok a háztetőre, beleköltök a nálam albérletben lakó gólyák fészkébe, majd a szabadesést próbálgatom?

- Lehet, hogy nem ön költött bele a fészekbe. De akkor ön is felel, ha szabotázs történik a lakásában.

- Miféle szabotázs?

- A Kéményseprő Kirendeltség áldásos tevékenységének akadályozása.

- Legfeljebb próbára tétele...

- Nana! Ugye, hogy elszólta magát? Szóval ön csak azért telepített át gólyákat Afrikából, hogy alibije legyen? És aztán előre eltervelt szándékkal, saját kezűleg...

Kevés nyugtatóval kezdtem a napot, nem volt türelmem kivárni a mondat végét.

*

Következő kérvényemet úgy fogalmaztam meg, hogy kihagytam belőe Afrikát, a gólyákat, csupán a kémény meg a füst maradt benne.

„Alulírott XY, kvz-i lakos mély tisztelettel hozom a magas Kéményseprő Kirendeltség tudomására, hogy pillanatnyilag áldatlan helyzetben vagyok. Az én lakásomban, ahelyett hogy a kéményben felszállana a füst, visszaszorul és »alant röpül..., mint a fáradt madár«.”

A második levelezőlappal a Kéményseprő Kirendeltség igazgatójához hívattak. Szúrósan nézett rám, hellyel kínált, ő viszont plüssel bevont kandallón terpeszkedett.

- Tisztáznunk kell valamit - jelentette ki, miközben kéménykotró kefével gyérülő haját fésülgette.

- A kéményt - vágtam rá.

- El kell oszlatnunk valami homályt - folytatta.

- A füstöt a szobánkból - lelkesedtem.

- Mit ért ön azon, hogy „áldatlan helyzetben vagyok”?

- Azt, hogy füstöl a kályhánk, tüsszögünk, krákogunk, tikácsolunk. Úgy érezzük magunkat, mint disznófej a padláson.

- A padláson vagy pedig a törvényesen berendezett, tűzoltóság által láttamozott, állami füstölőben? - puhatolózott jogi felkészültségem iránt.

- Lényegtelen - mondtam türelmetlenül.

- De lényeges! - csapott a kandalló szélére. - És lényeges az is, ahogyan ön folytatta kérvényét: „ahelyett hogy felszállana a füst”. Mire gondolt, amikor azt írta, hogy felfelé? Csak nem azt akarja, hogy a Kéményseprő Kirendeltség magas vezetősége krákogjon, tikácsoljon?

- Ó, dehogy! Csupán arra gondoltam, hogy minden valamirevaló füst évszázadok, sőt évezredek óta, már csak hagyománytiszteletből is felfelé száll. A magasságos ég felé.

- Rendben - csillapodott le. - De ha ön tényleg tisztes szándékkal, helyes politikai hozzáállással fogalmazta meg kérvényét, akkor miért írta azt, hogy „alant röpül..., mint a fáradt madár”? Miért fáradt az a madár? És miért röpül alant? Miért nem szárnyal fent, a magasban, új horizontok és vadonatúj kémények irányában?

- Azt az egy sort nem én írtam - ismertem be letörten.

- Hát ki? - ugrott fel a plüssel bevont kandallóról, mintha begyújtottak volna alája. - Ki írta?

- Petőfi Sándor, de nem pont így. Kihagytam belőle egy szót...

- Áhá, szóval ön a más kérvényét adta be? S még azt is átírta a saját képére és hasonlatosságára?

- Nem a saját képemre, hanem a saját kéményemre írtam át - buggyant ki belőlem az őszinteség.

- Van fogalma arról, hogy mi ez? Okirathamisítás! És tudja, mi jár érte?

A kandalló száján bújtam be a kéménylyukba. Annyit még hallottam, hogy csapódik utánam a párnázott kéményajtó. Azóta, ha kéményseprővel találkozom az utcán, szertartásosan megfogom kabátom egyik gombját, és félhangosan mormolom: „Kéményseprőt látok, fogja meg az átok... De legalább a korom!”

Forrás: MEK doc. fájl