Irodalmi rococo

Hevesmegye egyik alispánja, az elmésségéről hires J…, midőn hivatalát leköszöné, s ősi szokások szerint bucsuznék, többi közt igy szóllott az összesereglett karokhoz és rendekhez:

„Imé vissza adom a tekintetes nemes vármegyének a maga 100 esztendős gólyáját.”

Hevesmegye czimerét gólya ábrázolja, s az illető gólyás pecsétnyomót a J… búcsuszónoklata előtt ép száz évvel nyeré meg.

Bernát Gáspár.

Forrás: epa.oszk.hu